Jnana Vasantotsava 01.05.2018 | H H Vishwapriya theertha Swameeji adamaru matha