Adamaru Matha has 16 branches

1. Near Yermal. 2. Manipura 3. Udyavara 4. Hosa Matha 5. Bana Thirtha Matha near Kunjarugiri 6. Srimbra Matha near Kadiyala 7. Mudradi near Karkala 8. Kunjibetu near Kadiyala 9. Gundi Matha 10.Kadathila Matha (where Shri Madwacharayaru has buried the Sarvamoola granthas) 11. Sangameshwara. 12. Andheri, Mumbai 13. Ghatikachala 14 Hyderabad 15. Anathapura
16. Kunjarugiri